Burada yazılanlar bilgilendirme amaçlıdır. Mağduriyet yaşamamak için  ilgili birimlerden bilgi almayı unutmayınız.

Hizmet Rehberi

Emlak Vergisi  1. Taksit son ödeme 31 Mayıs

Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit son ödeme 31 Mayıs

ilan Reklam Vergisi  31 Mayıs

İşgaliye Vergisi  Her Ayın 1’inden 30’una kadar peşin ödenir.

Emlak Vergisi  2. Taksit son ödeme 30 Kasım

Çevre Temizlik Vergisi 2.Taksit son ödeme 30 Kasım

Eğlence Vergisi  Her ayın 20’sinde ödenir.

VERGİLER

VERGİLER
Emlak Vergisi Mükellefi Kimdir?
Emlak vergisinin mükellefleri, emlak maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenlerdir. Bir taşınmaza müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İşi vergiden müteselsilen en son sorumlu olur. (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu madde 3)

Beyanname Verme Süreci: Beyanname taşınmazın satın alındığı (yada değişikliğin olduğu) bütçe yılı sonuna kadar verebilir Ancak değişiklik (satı alma tarihi) yılın son üç ayı içerisinde olmuşsa, ( Ekim, kasım, Aralık ) bu tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde verilir.
Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde verilir. (1319) sayılı Emlak Vergisi Kanunu madde:23)

Vergi Matrahı ve Oranları:  Vergi Matrahı: Bina, arazi, ve iş yerlerinin kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir.

Oranlar:
Emlak vergisinde:
Meskenler binde 1
İşyerleri binde 2
Arsa binde 3
Arazi vergisi binde 1

Ödeme Miktarı: Bir önceki yıl vergi matrahı üzerinden, her yıl Mali Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranı kadar hesaplanır.

Ödeme Süresi: Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir.
Vergiler mali yılın Mayıs ve Kasım aylarında ödenir.

Ceza:
Ödeme sürecinde ödenmeyen vergiler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen oran üzerinden alınır.

İstenen Belgeler
* Tapu
* Kimlik fotokopisi
* İntikaller için veraset ilamı sureti
* Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

Emeklilere ait işlemler:
* Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları (SSK ,Emekli Sandığı, Bağ-kur vb)aylıklardan ibaret bulunan hisseli veya tek meskene sahip emekli olanlar
* Kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan emeklilerin tek meskeni olan eşleri,
* Tek meskene, tam veya hisse ile sahip olan şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere,
* Emekli formunun doldurularak emekli kimlik suretinin belediyemize ibraz edilmesi gereklidir. • Genel beyan dönemlerinde beyanname vermeleri gereklidir.
* Bakanlar kurulu kararı ile her yıl yayınlanan oran uygulanır.

Ödeme Yapılacak Yerler:
Posta çeki ve banka havalesi şeklinde yapılacak ödemeler için TC kimlik numarası, vergi cinsi ve mükellef numaralarının belirtilmesi zorunludur.

* Ortaca Belediye Başkanlığı  Belediye Vezneleri

* Posta çek hesabı: 237789
* Ziraat Bankası TR 37 000 1000 741 3005 6543 5002

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir.

Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?
Vergi mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binayı kullanandır. Boş olan binalarda malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir. Meskenlerde ÇTV su kullanımına ilave edilmektedir.

Oranlar:
2464 sayılı kanun mükerrer 44. maddesine göre alınan çevre temizlik vergisi her yıl ocak ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak tahakkuk ettirilir. Sadece işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için geçerlidir. Ton basınç uygulanır.

Ödeme süresi:
İşyerleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir. Meskenlerde su parası ödeneceği tarihlerde tahsil edilir.

Ceza:
Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı uygulanır.

Belgeler:
* Çevre temizlik vergisi bildirim formu
* Bina sahipleri için tapu ve kimlik fotokopisi,
* Kiracılar için kira kontratı
* Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

İLAN REKLAM VERGİSİ

İLAN REKLAM VERGİSİ
2464 sayılı Belediye Gelirler kanunun 12. ve 16 maddelerine göre,
İlan ve reklam vergisi,
* İşyerlerinin çeşitli yerlerine asılan ışıklı ve ışıksız reklamlardan yıllık olarak,
* Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamlarda yıllık olarak,
* Bez afişlerden haftalık olarak
* Broşür , katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinden adet olarak,
* Yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinden m2 sine alınmaktadır.

İlan Reklam Vergileri daimi ve geçici ilanlar olmak üzere 2 şekilde yapılır. Daimi ilanla Ocak ayı içinde mükelleflerin yazılı beyanları ile tarh ve tahakkuk ettirilir. Geçici süreler içinde yapılan ilan ve reklamlar ise ilanın yapıldığı süre için ve ilan adedine göre tahakkuk ettirilir. İlan reklam yapılması, takılması ve dağıtılması Belediye Başkanlığının müsaadesine tabi olduğundan geçici süreler içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda mükellefin beyanname verme süresi müsaade alma süresi aynı zamanda olmalıdır. Bu durum Belediyemizin vergi kaçağını sebep olabileceğinden yoklama memurlarınca sürekli denetim yapılarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre ilan reklam vergisinin kontrolü yapılır ve düzenlenen yoklama fişlerine istinaden ihbarname tebliği yolu ile tarh ve tahakkuk yapılır.

Ükemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?
 • Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
 • On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.
 • Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.
KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?
 • Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
 •  Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
 • Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
 • Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
 • Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
 • Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL BAŞVURULUR?
 • Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.
 • Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır.
 • Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.
 • Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.
 • Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.
 • Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.
GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi.
 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Fotoğraflı Nüfus cüzdan fotokopisi evlendirme memurluğuna verilir.
 • Evlenme Beyannamesi: Evrak belediye evlendirme birimince Dört örnek olarak bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.
 •  Altışar Adet Vesikalık Fotoğraf: Verilecek altışar adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.
 • Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu: Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren “resmi sağlık kurulu raporu” alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.
 • Rıza Belgesi: 16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.
 • Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;
  a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki “rıza belgesi” doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.
  b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.
  c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.
KADIN KENDİ SOYADINI DA KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?
 • Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir.
 • Belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.
BİRİ YABANCI UYRUKLU VEYA İKİ YABANCININ EVLENME KOŞULLARI NELERDİR?
 • Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.
 • Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.
 • Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe “Evlenme Ehliyet Belgesi” alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir.
 • Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.
 • Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi’ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.
EVLENMENİN İKAMET YERİNDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?
 • Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir.
 • Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.
 • Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.
EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru çiftlere bir aile cüzdanı verir.

“ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ”

Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

1- Başvuru Dilekçesi
2-Başvuru Beyan Formu
3-Tapu Örneği (Arkalı Önlü – Pafta Ada Parsel Bilgisi)
4-Yapı Kullanma İzin Belgesi
5-Kira Sözleşmesi (Aslı)
6-Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
7-Esnaf Sicil Numarası veya Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünün Adı (Oda Kayıt Belgesi Güncel)
8-3 Adet Fotoğraf (Şahıs İse)
9-Nüfüs Cüzdanı (TC Kimlik Numarasını Gösterir Belge)
10-İmza Sirküleri ve Kaşe (Şirket İse)
11-İtfaiye Uygunluk Raporu (Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiyesindan Alınacaktır)
12-Yangın Tüpü Faturası (İtfaiye Raporu Gerekmeyen İşyerlerinden Her 100 m2 İçin 6 kg)
13-Ustalık Belgesi
14-Sağlık Raporu (Bulaşı Hastalığı Olmadığına Dair Portör Muayenesi)
15- Karayolu Trafik Güvenliği Gerektiren İşyeri İse Geçiş İzin Belgesi
16-634 Sayılı Katmülkiyeti Kapsamına Giren Gayri Menkullerin, Tapu Kütüğünde Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız Bölümlerinde İşyerlerin Açılması Hususunda Kat Maliklerinin Oybirliği İle Karar Alması

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

1- Başvuru Dilekçesi
2-Başvuru Beyan Formu
3-Tapu Örneği (Arkalı Önlü – Pafta Ada Parsel Bilgisi)
4-Yapı Kullanma İzin Belgesi
5-Kira Sözleşmesi (Aslı)
6-Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
7-3 Adet Fotoğraf (Şahıs İse)
8-Nüfüs Cüzdanı (TC Kimlik Numarasını Gösterir Belge)
9-İtfaiye Uygunluk Raporu (Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiyesindan Alınacaktır)
10-Sorumlu Müdür Sözleşmesi
11- Sağlık Raporu (Bulaşı Hastalığı Olmadığına Dair Portör Muayenesi)
12-İş Akış Şeması ve Açıklama Raporu (Üretim Süreci İle İlgili Bilgileri İçerecek Şekilde Düzenlenmiş Olacak)
13-Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Hazırlanmış Proje ve Açıklama Raporu
14-Çed Olumlu Raporu veya Çed Gerekli Değildir Kararı (Çed Kapsamında İse)
15-Motor Beyanı (İşyerinde Kullanılan Makinaların Motor Gücü HP yada KW olarak.)
16-Kapasite Raporu
17-Muski Genel Müdürlüğünden Atık Su Görüşü
18-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Yanıcı, Parlayıcı, Parlayıcı Madde Üreten ve Bulunduran Müesseselerden)
19-Çevre İzni (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün’den Alınacaktır)
20-Esnaf Sicil Numarası veya Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünün Adı (Oda Kayıt Belgesi Güncel)
21-Sicil Kayıt Sureti İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gzatesi Örneği, Yönetim Kurulu Kararı, Sicil Tastiknamesi

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı

1- Başvuru Dilekçesi
2-Başvuru Beyan Formu
3-Tapu Örneği (Arkalı Önlü – Pafta Ada Parsel Bilgisi)
4-Yapı Kullanma İzin Belgesi
5-Kira Sözleşmesi (Aslı)
6-Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
7-3 Adet Fotoğraf (Şahıs İse)
8-Esnaf Sicil Numarası veya Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünün Adı (Oda Kayıt Belgesi Güncel)
9-Sicil Kayıt Sureti İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gzatesi Örneği, Yönetim Kurulu Kararı, Sicil Tastiknamesi
10-Nüfüs Cüzdanı (TC Kimlik Numarasını Gösterir Belge)
11-İtfaiye Uygunluk Raporu (Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiyesindan Alınacaktır)
12- Sağlık Raporu (Bulaşı Hastalığı Olmadığına Dair Portör Muayenesi)
13-Ustalık Belgesi
14-Karayolu Trafik Güvenliği Gerektiren İşyeri İse Geçiş İzin Belgesi
15-634 Sayılı Katmülkiyeti Kapsamına Giren Gayri Menkullerin, Tapu Kütüğünde Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız Bölümlerinde İşyerlerin Açılması Hususunda Kat Maliklerinin Oybirliği İle Karar Alması
16-Mesafe Krokisi (Karayolu, Okul,Yurt,Mabet,Resmi Kurum Bina ve Tesislerine,Maden Ocakları, Patlayıcı parlayıcı ve Benzeri tehlikeli Maddeler Üetilen Satılan ve Depolanan Yerler, Gaz Dolum Tesislerine Uzaklığı Gösterir Kroki)

Mesul Müdürlük Belgesi

1-Başvuru (Dilekçe)
2-Adli Sicil Kaydı
3-Nüfüs Cüzdanı (TC Kimlik Numarasını Gösterir Belge)
4-İkametgah Belgesi
5-2 Adet Fotoğraf
6-Sağlık Raporu (Bulaşı Hastalığı Olmadığına Dair Portör Muayenesi)
7-Noterden Mesul Müdür Sözleşmesi

İşyeri Kapanışı

1-Ruhsat İptaline İlişkin Dilekçe
2-Maliyeden İlişki Kesildiğine Dair Belge
3-Ruhsatın Aslı
4-Belediyeden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı

YAPI RUHSATI
Belediye sınırları ve mücavir alanı içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile, yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri , denetim sorumlusu mimar veya mühendislerin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.
YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER SIRASI

(Yeni İnşaat)
Öncelikle İmar durum belgesi almak için Belediyenin İmar servisine müracaat edilir. İmar durum belgesi almak için gerekli işlemler ve evraklar şu şekildedir;

1. Dilekçe, Kadastral çap, Tapu ile birlikte imar durumu talebinde bulunulur,
2. İmar durum harcı genel tahsilat servisine yatırılır,
3. Görevli memur parselin bulunduğu alana gidip,parselin emsal durumuna bakar, plan notları ve yönetmelikler doğrultusunda imar durum belgesi düzenlenir,
4. İmar durum belgesini alan vatandaş serbest çalışan Mimar ve Mühendislere gerekli projeleri hazırlatır.

Daha sonra hazırlanan projeler ile birlikte Belediyenin Fen İşleri servisine yeni inşaata başlama izni almak için müracaat edilir. Bu işlem sırasında yapılması gereken işlemler ve evraklar şu şekildedir;

5. İnşaat ruhsatı talep dilekçesi (Su, ÇTV, Emlak, icra servislerinden borcu yoktur parafı)
6. Tapu, Çap
7. Aplikasyon belgesi ve Aplikasyon sicil durum belgesi
8. İmar durum belgesi,
9. Jeoloji ve zemin etüt raporu, sicil durum belgesi
10. Proje müellifi sicil durum belgeleri ile Fenni mesul (TUS) sicil durum belgesi (İlgili Oda Temsilciliklerinden)
11. Toplam inşaat alanı 3000 m2’yi geçen yapılarda yardımcı fen elemanı tayin ve kabul dilekçesi
12. Muvakkat yapılar için Encümen kararı-
13. İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre;

Mimari proje (3 takım)
Statik proje (hesapları ile birlikte 2 takım)
Elektrik projesi (Aydem. ve PTT onaylı 2 takım)
Mekanik tesisat projeleri , ısı yalıtım raporu, kaloriferli ve asansörlü binalarda kalorifer ve asansör projesi, varsa klima tesisat projesi, vb (2 takım)

(Bilgisayar ortamında hazırlanmış proje ve hesapların cd’ye kayıtlı örneklerinin proje ekinde ibrazı)
14. Tam kapaklı dosya (2 adet)
15. Yapı Denetim Defteri (İnşaat Mühendisleri Odası veya Mimarlar Odasından temin edilir)

Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra fen işleri servisine verilir. İlgili memur gerekli kontrolleri yaptıktan sonra uygun görmesi halinde ilgili vatandaş ruhsat harcını genel tahsilat servisine yatırır.

Fen Memurunca ruhsat tanzim edilerek proje sorumlusu Mimar ve Mühendislerinde imzalarını aldıktan sonra Birim amiri ve Belediye Başkanı tarafından da imzalandıktan sonra 1’er takım projelerle Bir dosya halinde Belediye Arşivine alınır, Diğer takım Projeler ise Vatandaşın kendisine Yapı Ruhsatı ile birlikte teslim edilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?
İnşaatı tamamlanan yapıların, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığını, içeriğinde; ruhsat bilgilerini, inşaat bitim tarihini, sınıflarını gösteren ve Belediyemizin Fen İşleri Servisinde Yapı Kullanma İzni sorumlusu tarafından düzenlenip ve onaylanan bir belgedir.
Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımların kullanılabilmesi için ilgilinin müracaatı üzerine inşaat, belediyemiz sorumlu teknik elemanlarınca yerinde kontrol edilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nasıl Alınır ?
1. Yapı ruhsatını 02 Eylül 1999 tarihinden sonra almış olanlar; Yapı ruhsatında imzası bulunan Fenni mesullerce (İnşaat Müh., Mimar, Makine Müh., Elektrik Müh.ve Harita Müh.)tarafından teknik rapor ve Yapı denetim defteri aynı Fenni mesullerce yazılır (İmalat yapım ve kontrol sırasına göre, denetlemenin uygun olduğunu bildirir şekilde yazılarak), Yapı ruhsatı fotokopisi,İnşaat Kontrol Formu ve dilekçe ile Belediye Fen işleri Servisine müracaat edilir.

2. Dilekçe havale yapıldıktan sonra (Yazı işleri servisi) Halkla ilişkiler servisinde kayıt yapılır. Fen işleri servisine getirilir.

3. Belediye Fen İşleri Yetkilisince,Yapının ruhsat proje ve eklerine göre uygun şekilde tamamlandığını yerinde tespit edilir. Dilekçede beyan edilen inşaat bitim tarihi itibarı ile inşaatın bitmiş olduğunun belgesi S.G.K. yazısı yapı sahibine verilir.

4. S.G.K.’dan yapı sahibinin borcunun olmadığına dair yazı ile birlikte muhasebecisi tarafından düzenlenen; Emlak bildirimi belgesi (2 Suret), Tapu fotokopisi (2 suret), Yapı ruhsatı fotokopisi (2 Suret) ve Yapı Kullanma İzin belgesi talep dilekçesi ile beraber Belediye Fen işleri servisine müracaat edilir.

5. 2.Maddedeki işlem sırası yine takip edilir,

6. Belediyenin Fen İşleri Servisinde Sorumlu Memuru, İlgili Kurumlara yazıları yazılır. Yazıların cevapları alınıp,İlgili harçlar yatırılınca Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlenir.

7. Düzenlenen Yapı Kullanma İzin belgesi Fenni Mesuller, ilgili memur ve onay merciğince imza alındıktan sonra ruhsata onay alınır.(Ruhsat İşlemi sona ermiştir.)

8. Alt Yapı Hizmetlerinden faydalandırılır.(Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı ise yapı sahibine verilir.)