Belediyemize +90 (252) 282 5049 ve 153 Zabıta hattından 7/24 ulaşabilirsiniz.

Bilgi Edinme

Belediyemiz Halkla İlişkiler Servisimize şahsen yada 0252 282 0109 numaralı telefonla müracaatta bulunabilirsiniz. Ayrıca Beyaz Masa formunu doldurarak mail ile ulaşabilrsiniz.


Nikah İşlemleri

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

I. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?
– Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
– On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.
– Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?
– Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
– Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
– Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
– Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.
(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
– Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
– Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?
Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.

– Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan “Evlenme Beyannamesi” ile yapılır.
– Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.
– Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.
– Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.
– Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

IV. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
– Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi
– Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Fotoğraflı Nüfus cüzdan fotokopisi evlendirme memurluğuna verilir.

Evlenme Beyannamesi:
Evrak belediye evlendirme birimince Dört örnek olarak bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

– Altışar Adet Vesikalık Fotoğraf
Verilecek altışar adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.

– Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu
Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren “resmi sağlık kurulu raporu” alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

Rıza Belgesi
16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.

Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;
a. Evlenme Beyannamesinin arkasındaki “rıza belgesi” doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.
b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.
c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.

V. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?
(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

VI. BİR TÜRK’ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE’DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR?
Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.
– Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.
– Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe “Evlenme Ehliyet Belgesi” alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir.
– Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.
– Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi’ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

VII. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?
Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir.
Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.
Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

VIII. EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.
Yukarı Git ▲


Sosyal Hizmetler


Vergi Takvimi

Emlak Vergisi : 1. Taksit son ödeme tarihi 31 Mayıs / 2. Taksit son ödeme tarihi 30 Kasım

Çevre Temizlik Vergisi : 1. Taksit son ödeme tarihi 31 Mayıs / 2. Taksit son ödeme tarihi 30 Kasım

ilan Reklam Vergisi : 31 Mayıs

İşgaliye Vergisi : Her Ayın 1’inden 30’una kadar peşin ödenir.

Eğlence Vergisi : Her ayın 20’sinde ödenir.

Buradan Borç Sorgulama ve Kredi Kartı İle Ödeme yapabilirsiniz.


Vergi Ödemeleri

VERGİLER

Emlak Vergisi Mükellefi Kimdir?
Emlak vergisinin mükellefleri, emlak maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenlerdir.
Bir taşınmaza müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. İşi vergiden müteselsilen en son sorumlu olur. (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu madde 3)

Beyanname Verme Süreci: Beyanname taşınılmazın satın alındığı (yada değişikliğin olduğu) bütçe yılı sonuna kadar verebilir Ancak değişiklik (satı alma tarihi) yılın son üç ayı içersinde olmuşsa, ( Ekim, kasım, Aralık ) bu tarihten itibaren en geç üç ay içersinde verilir.
Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içersinde verilir. (1319) sayılı Emlak Vergisi Kanunu madde:23)

Vergi Matrahı ve Oranları: Vergi Matrahı: Bina, arazi, ve işyerlerinin kanun hükümlerine göre tespit olunan vergi değeridir.

Oranlar:
Emlak vergisinde:
Meskenler binde 1
İşyerleri binde 2
Arsa binde 3
Arazi vergisi binde 1

Ödeme Miktarı:
Bir önceki yıl vergi matrahı üzerinden, her yıl Mali Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranı kadar hesaplanır.

Ödeme Süresi:
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir.
Vergiler mali yılın Mayıs ve Kasım aylarında ödenir.

Ceza:
Ödeme sürecinde ödenmeyen vergiler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen oran üzerinden alınır.

İstenen Belgeler
* Tapu
* Kimlik fotokopisi
* İntikaller için veraset ilamı sureti
* Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

Emeklilere ait işlemler
* Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları (SSK ,Emekli Sandığı, Bağ-kur vb)aylıklardan ibaret bulunan hisseli veya tek meskene sahip emekli olanlar
* Kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan emeklilerin tek meskeni olan eşleri,
* Tek meskene, tam veya hisse ile sahip olan şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere,
* Emekli formunun doldurularak emekli kimlik suretinin belediyemize ibraz edilmesi gereklidir. • Genel beyan dönemlerinde beyanname vermeleri gereklidir.
* Bakanlar kurulu kararı ile her yıl yayınlanan oran uygulanır.

Ödeme Yapılacak Yerler:
Posta çeki ve banka havalesi şeklinde yapılacak ödemeler için TC kimlik numarası, vergi cinsi ve mükellef numaralarının belirtilmesi zorunludur.

* Ortaca Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü Belediye Vezneleri

* Posta çek hesabı: 237789
* Ziraat Bankası TR 37 000 1000 741 3005 6543 5002

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir.

Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi Kimdir?
Vergi mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binayı kullanandır. Boş olan binalarda malik veya malik gibi tasarruf edenlerdir. Meskenlerde ÇTV su kullanımına ilave edilmektedir.

Oranlar:
2464 sayılı kanun mükerrer 44. maddesine göre alınan çevre temizlik vergisi her yıl ocak ayında Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak tahakkuk ettirilir. Sadece işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için geçerlidir. Ton basınç uygulanır.

Ödeme süresi:
İşyerleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen vergiler iki eşit taksitle mali yılın mayıs ve kasım aylarında ödenir. Meskenlerde su parası ödeneceği tarihlerde tahsil edilir.

Ceza:
Ödeme süresinde ödenmeyen vergiler için Maliye Bakanlığınca tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı uygulanır.

Belgeler:
* Çevre temizlik vergisi bildirim formu
* Bina sahipleri için tapu ve kimlik fotokopisi,
* Kiracılar için kira kontratı
* Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

İLAN REKLAM VERGİSİ
2464 sayılı Belediye Gelirler kanunun 12. ve 16 maddelerine göre,
İlan ve reklam vergisi,
* İşyerlerinin çeşitli yerlerine asılan ışıklı ve ışıksız reklamlardan yıllık olarak,
* Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamlarda yıllık olarak,
* Bez afişlerden haftalık olarak
* Broşür , katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinden adet olarak,
* Yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinden m2 sine alınmaktadır.

İlan Reklam Vergileri daimi ve geçici ilanlar olmak üzere 2 şekilde yapılır. Daimi ilanla Ocak ayı içinde mükelleflerin yazılı beyanları ile tarh ve tahakkuk ettirilir. Geçici süreler içinde yapılan ilan ve reklamlar ise ilanın yapıldığı süre için ve ilan adedine göre tahakkuk ettirilir. İlan reklam yapılması, takılması ve dağıtılması Belediye Başkanlığının müsaadesine tabi olduğundan geçici süreler içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda mükellefin beyanname verme süresi müsaade alma süresi aynı zamanda olmalıdır. Bu durum Belediyemizin vergi kaçağını sebep olabileceğinden yoklama memurlarınca sürekli denetim yapılarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre ilan reklam vergisinin kontrolü yapılır ve düzenlenen yoklama fişlerine istinaden ihbarname tebliği yolu ile tarh ve tahakkuk yapılır.

Ödeme Yapılacak Yerler:
Posta çeki ve banka havalesi şeklinde yapılacak ödemeler için TC kimlik numarası, vergi cinsi ve mükellef numaralarının belirtilmesi zorunludur.

* Web Sitemizin E-Belediye menüsünden >> Ödeme Yap
* Ortaca Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü Belediye Vezneleri
* Posta çek hesabı: 237789
* Ziraat Bankası : TR 37 000 1000 741 3005 6543 5002
Yukarı Git ▲


İşyeri Ruhsat İşlemleri

GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİ VE GIDA ÜRETİM YERLERİ
Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır.

1.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. 1. Sınıf GSM ruhsatları İl Belediyesi veya mücavir alanı dışında olan yerler için İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

2.Sınıf GSM’ ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, bulunduğu çevreye zarar vermeyeceği kanaatine varılmış yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir.2. ve 3. Sınıf GSM ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir.

3. Sınıf GSM’ ler: Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM’ ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır.

Belediyemizde bulunan 2. ve 3. sınıf GSM ruhsatları Zabıta Ruhsat birimimizde verilmektedir.

G.S.M Ruhsat başvurularında tesisin kurulacağı yerin Yapı İzinleri Müdürlüğünden alınacak yer seçim belgesi ile işyerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan eski yapılardan vukuatlı tapu kaydı istenir.Tesisin kurulacağı yerin Belediye İmar Planlarına göre yer seçimi uygunsa iş yerinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bazıları istenir.
1. Yer seçim belgesi (İmar Servisinden alınır).
2. İmza Sirküleri.
3. Tapu Belgesi.
4. İş akım Şeması ve açıklama raporu (Üretim projesi ile ilgili bilgileri içeren).
5. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla hazırlanmış proje ve açıklama raporu.
6. ÇED olumlu raporu veya ÇED gerekli değildir kararı (ÇED kapsamında ise).
7. İlgili kurum ve kuruluştan onaylı vaziyet planı – Numarataj Belgesi
8. Yerleşim Planı.
9. Kiracı ise kira kontratı aslı veya noter tastikli sureti.
10. Kapasite Raporu(gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri için)
11. Bayilik sözleşmesi (LPG satış yerleri)
12. Karayolu kenarında bulunan işyerleri için geçiş izin belgesi(Belediye imar servisinden)
13. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun temini ile ilgili açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.
14. Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde DSİ Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi.
15. Başvuru formu.
16. Vergi Levhası.
17. Ticaret sicil gazetesi
18. İlgili oda kaydı.(Sicil Tasdiknamesi).
19. Yapı kullanma izin belgesi (imar mevzuatına göre özel yapı gerektiren faaliyetler için buna uygun yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır.)
20. Sorumlu müdür sözleşmesi diploma sureti.
21. İtfaiye raporu.
22. İşletme belgesi (30 ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerde çalışan işletmeler için).
23. TSE Hizmet yeterlilik belgesi (Gerekli müesseselerden.)
24. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü (Gerekli Müesseselerden).
25. Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için).
26. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden atık su görüşü (OSB de yer alan müesseselerden).
27. İmar Servisinden atık su görüşü.
28. Emisyon ve deşarj izni ( tabi müesseselerden).(İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınacaktır)
29. Topraklama ölçme raporu ,elektrik tesisatı uygulama projesi,üretim akım şeması(akaryakıt ve LPG istasyonları için)
30. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Yanıcı ,parlayıcı,patlayıcı madde üreten ve bulunduran müesseselerden).
31. LPG Eğitim Sertifikası (Akaryakıt ve LPG satış istasyonları için)
32. ÇTV Borcu Yok Belgesi (İlgili vergi dairesinden v e Belediyemizden alınır).
33. Şehir Şebeke Suyuna Bağlantı Belgesi.
34. Şahıslardan üç adet fotoğraf, dosya.
35. İşletme Belgesi.(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aydın Bölge Müdürlüğünden alınacak)
36. Sağlık Koruma Bandı
37. Kurum gerek duyulması halinde ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.

GIDA SİCİL BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Dilekçe
2-Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası
4-İmza sürküleri
5-GSM ruhsatı nüshası
6-Kapasite Raporu
7-Sorumlu yönetici sözleşmesi (noterden)

Diploma örneği, bağlı bulunduğu meslek odasından sorunlu yönetici belgesi(meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir

SIHHİ İŞYERLERİ
Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair işlemler, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir.

İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ SIRASINDA İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR

1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır.
2- İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.
3- Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.
4- On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz. 5- İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.
6- Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.
Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır.
Bardak ve tabaklar cam veya porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.
7- İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.
8- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.
9- Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır.
10- Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır

SIHHİ MÜESSESELER
Sıhhi müesseseler, Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler, bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri, pastaneler, lokanta, kafeterya, berber ve kuaför, taksi durağı, kapalı açık otopark, oto galerileri, büro, her türlü satış yerleri gibi Gayrisıhhi Müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir.

SIHHI MÜESSESELERDE İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru / Beyan Formu
2- Tapu Fotokopisi
3- Kira Sözleşmesi Aslı veya noter tasdikli sureti
4- Yapı kullanma izin belgesi
5- Vergi Levhası Fotokopisi
6- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi)
7- Şirket ise (Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi)
8- İmza Sirküleri (Şirket ise)
9- 3 adet fotoğraf (Şahıs ise)
10- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik No.)
11- Ustalık Belgesi (Pastane, Lokanta, Kebapçı, Restoran, Kuaför, Berber v.b.işyerlerinde ,satış elemanı belgesi gerektiren işyerlerinde ustalık belgesi aranmaz.)
12- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema,tiyatro,kahvehane,bar,pavyon,gazino,kulüp,dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri,fırın,lokanta,pastane gibi gıda ve beslenme yerleri,imalathane,boyahane,basımevi,dükkan,galeri ve çarşı gibi işyeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar. (Noterden)
Tapuda işyeri görülen yerlerde ,umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gereklidir.(noterden)

BEYANA DAYALI OLARAK VERİLEN RUHSATLARIN KONTROLÜ
2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 12.maddesine istinaden yapılan başvurunun öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye verilir.Beyana göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak kazandırmaz.

Ancak, ilgili yönetmeliğin 13.maddesine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. Yapılacak olan denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için işyeri sahibine bir defaya mahsus olmak üzere on beş (15) günlük bir süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ
Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ İŞYERİ AÇMA ve ÇALIŞMA RUHSATI MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru / Beyan Formu
2- Tapu Fotokopisi
3- Kira Sözleşmesi Fotokopisi
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tastiknamesi)
6- Şirket ise (Ticaret Sicil Tastiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi)
7- İmza Sirküleri (Şirket ise)
8- Ustalık Belgesi (İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya)
9- 5 Adet Fotoğraf
10- (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar (Noterden)

Tapuda işyeri görülen yerlerde ,umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gereklidir(noterden)
11- İtfaiye Uygunluk Raporu
12- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik No.)

ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1- Adli Sicil Kaydı
2- Nüfus Sureti (Muhtardan)
3- Sağlık Raporu (Bulaşıcığı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylı

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ AÇILMASI HALİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK MESAFE KOŞULU
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinden (İçkili Yer, Kahvehane, Kıraathane, Oyun Yeri) açılması halinde; Resmi ve Özel Okul binalarından ve İlk Orta Öğrencilerin barındığı Öğrenci Yurtları ile Ana okullarından kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması gerekli olup, Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ve okulları dışındaki diğer özel öğretim kurumları için bu zorunluluk aranmamaktadır. Ancak Özel Öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.

MESUL MÜDÜR
2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 35.maddesine istinaden; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerinin sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilmek zorundadır.

Mesul Müdürlük için gerekli belgeler
1- 2 adet fotoğraf
2- Nüfus cüzdan örneği
3- İkametgah İlmuhaberi (Muhtardan)
4- Savcılıktan adli sicil belgesi
5- Ruhsat fotokopisi
6- Noterden mesul müdür sözleşmesi
7- Resmi hekim onaylı sağlık raporu (Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair)

HAFTA TATİLİ RUHSATI
394 sayılı Kanun hükümlerine istinaden Hafta Tatili ve dini ve milli Bayram tatili günlerinde çalışmak isteyen işyerlerine hafta tatil ruhsatı düzenlenir. Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı yıllık olup, yıl başlangıcı olan her yılın Ocak ayı sonuna kadar düzenlenir, aynı yılın aralık ayı sonuna kadar geçerlidir. Takip eden yılda ocak ayında yeniden düzenlenir.
Hafta Tatil Ruhsatı için gerekli belgeler
1- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi
2- Hafta Tatili Ruhsatı varsa aslı
3- Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf


GSM Ruhsat İşlemleri

Çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az yada çok zarar veren yada verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlardır.
1.Sınıf GSM’ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden mutlaka uzak tutulması ,sanayi bölgesi ya da sağlık koruma bandı konulabilecek yerlerde olması gereken kuruluşlardır. 1. Sınıf GSM ruhsatları İl Belediyesi veya mücavir alanı dışında olan yerler için İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

2.Sınıf GSM’ler: Kentlerden ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta, bulunduğu çevreye zarar vermeyeceği kanaatine varılmış yetkili makamca uygun görülecek bir yerde olması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. 2. ve 3. Sınıf GSM ruhsatları İlçe belediyeleri tarafından verilir.

3.Sınıf GSM’ler: Konutların ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte denetim altında tutulması gereken gayri sıhhi müesseselerdir. Çevresine olan zararları giderilemeyen 3. sınıf GSM’ ler de konutlardan ve insanların toplu olarak bulundukları yerlerden uzakta yapılır.

Belediyemizde bulunan 2. ve 3. sınıf GSM ruhsatları Zabıta Ruhsat birimimizde verilmektedir.

G.S.M Ruhsat başvurularında tesisin kurulacağı yerin Yapı İzinleri Müdürlüğünden alınacak yer seçim belgesi ile işyerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olmayan eski yapılardan vukuatlı tapu kaydı istenir.Tesisin kurulacağı yerin Belediye İmar Planlarına göre yer seçimi uygunsa iş yerinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bazıları istenir.

1. Yer seçim belgesi (İmar Servisinden alınır).
2. İmza Sirküleri.
3. Tapu Belgesi.
4. İş akım Şeması ve açıklama raporu (Üretim projesi ile ilgili bilgileri içeren).
5. Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla hazırlanmış proje ve açıklama raporu.
6. ÇED olumlu raporu veya ÇED gerekli değildir kararı (ÇED kapsamında ise).
7. İlgili kurum ve kuruluştan onaylı vaziyet planı – Numarataj Belgesi
8. Yerleşim Planı.
9. Kiracı ise kira kontratı aslı veya noter tastikli sureti.
10. Kapasite Raporu(gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri için)
11. Bayilik sözleşmesi (LPG satış yerleri)
12. Karayolu kenarında bulunan işyerleri için geçiş izin belgesi(Belediye imar servisinden)
13. Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun temini ile ilgili açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.
14. Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde DSİ Müdürlüğünden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi.
15. Başvuru formu.
16. Vergi Levhası.
17. Ticaret sicil gazetesi
18. İlgili oda kaydı.(Sicil Tasdiknamesi).
19. Yapı kullanma izin belgesi (imar mevzuatına göre özel yapı gerektiren faaliyetler için buna uygun yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır.)
20. Sorumlu müdür sözleşmesi diploma sureti.
21. İtfaiye raporu.
22. İşletme belgesi (30 ve üzeri işçi çalıştıran veya çalışan sayısına bakılmaksızın patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerde çalışan işletmeler için).
23. TSE Hizmet yeterlilik belgesi (Gerekli müesseselerden.)
24. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü (Gerekli Müesseselerden).
25. Tabip ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeler için).
26. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden atık su görüşü (OSB de yer alan müesseselerden).
27. İmar Servisinden atık su görüşü.
28. Emisyon ve deşarj izni ( tabi müesseselerden).(İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınacaktır)
29. Topraklama ölçme raporu ,elektrik tesisatı uygulama projesi,üretim akım şeması(akaryakıt ve LPG istasyonları için)
30. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası (Yanıcı ,parlayıcı,patlayıcı madde üreten ve bulunduran müesseselerden).
31. LPG Eğitim Sertifikası (Akaryakıt ve LPG satış istasyonları için)
32. ÇTV Borcu Yok Belgesi (İlgili vergi dairesinden v e Belediyemizden alınır).
33. Şehir Şebeke Suyuna Bağlantı Belgesi.
34. Şahıslardan üç adet fotoğraf, dosya.
35. İşletme Belgesi.(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aydın Bölge Müdürlüğünden alınacak)
36. Sağlık Koruma Bandı
37. Kurum gerek duyulması halinde ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.

GIDA SİCİL BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Dilekçe
2-Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
3-Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası
4-İmza sürküleri
5-GSM ruhsatı nüshası
6-Kapasite Raporu
7-Sorumlu yönetici sözleşmesi (noterden)

Diploma örneği, bağlı bulunduğu meslek odasından sorunlu yönetici belgesi(meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir.)

Not: Gıda üretimi yapan yerlerin ruhsatlandırılması ve gıda sicili birlikte değerlendirilir.
Yukarı Git ▲


Canlı Müzik Yayını

CANLI MÜZİK YAYINI
2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 38.maddesine istinaden İçkili Yerlere ve Çay bahçelerine halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip canlı müzik izni verilir.

Canlı Müzik Yayını Talebinde bulunulması halinde gerekli belgeler
1- Ruhsat Fotokopisi
2- Dilekçe
3- İmza Sirküleri (Şirket)
4- 2 adet Fotoğraf (Şahıs)
Yukarı Git ▲


İnşaat Ruhsat İşlemleri

YAPI RUHSATI
Belediye sınırları ve mücavir alanı içinde kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile, yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, tüm proje müellifleri , denetim sorumlusu mimar veya mühendislerin imzaları alınarak usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir.

YAPI RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER SIRASI

(Yeni İnşaat)
Öncelikle İmar durum belgesi almak için Belediyenin İmar servisine müracaat edilir. İmar durum belgesi almak için gerekli işlemler ve evraklar şu şekildedir;

1. Dilekçe, Kadastral çap, Tapu ile birlikte imar durumu talebinde bulunulur,
2. İmar durum harcı genel tahsilat servisine yatırılır,
3. Görevli memur parselin bulunduğu alana gidip,parselin emsal durumuna bakar, plan notları ve yönetmelikler doğrultusunda imar durum belgesi düzenlenir,
4. İmar durum belgesini alan vatandaş serbest çalışan Mimar ve Mühendislere gerekli projeleri hazırlatır.

Daha sonra hazırlanan projeler ile birlikte Belediyenin Fen İşleri servisine yeni inşaata başlama izni almak için müracaat edilir. Bu işlem sırasında yapılması gereken işlemler ve evraklar şu şekildedir;

5. İnşaat ruhsatı talep dilekçesi (Su, ÇTV, Emlak, icra servislerinden borcu yoktur parafı)
6. Tapu, Çap
7. Aplikasyon belgesi ve Aplikasyon sicil durum belgesi
8. İmar durum belgesi,
9. Jeoloji ve zemin etüt raporu, sicil durum belgesi
10. Proje müellifi sicil durum belgeleri ile Fenni mesul (TUS) sicil durum belgesi (İlgili Oda Temsilciliklerinden)
11. Toplam inşaat alanı 3000 m2’yi geçen yapılarda yardımcı fen elemanı tayin ve kabul dilekçesi
12. Muvakkat yapılar için Encümen kararı-
13. İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre;

Mimari proje (3 takım)
Statik proje (hesapları ile birlikte 2 takım)
Elektrik projesi (Aydem. ve PTT onaylı 2 takım)
Mekanik tesisat projeleri , ısı yalıtım raporu, kaloriferli ve asansörlü binalarda kalorifer ve asansör projesi, varsa klima tesisat projesi, vb (2 takım)

(Bilgisayar ortamında hazırlanmış proje ve hesapların cd’ye kayıtlı örneklerinin proje ekinde ibrazı)
14. Tam kapaklı dosya (2 adet)
15. Yapı Denetim Defteri (İnşaat Mühendisleri Odası veya Mimarlar Odasından temin edilir)

Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra fen işleri servisine verilir. İlgili memur gerekli kontrolleri yaptıktan sonra uygun görmesi halinde ilgili vatandaş ruhsat harcını genel tahsilat servisine yatırır.

Fen Memurunca ruhsat tanzim edilerek proje sorumlusu Mimar ve Mühendislerinde imzalarını aldıktan sonra Birim amiri ve Belediye Başkanı tarafından da imzalandıktan sonra 1’er takım projelerle Bir dosya halinde Belediye Arşivine alınır, Diğer takım Projeler ise Vatandaşın kendisine Yapı Ruhsatı ile birlikte teslim edilir.


Yapı kullanma İzin Belgesi İşlemleri

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?
İnşaatı tamamlanan yapıların, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi bir sakınca olmadığını, içeriğinde; ruhsat bilgilerini, inşaat bitim tarihini, sınıflarını gösteren ve Belediyemizin Fen İşleri Servisinde Yapı Kullanma İzni sorumlusu tarafından düzenlenip ve onaylanan bir belgedir.

Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımların kullanılabilmesi için ilgilinin müracaatı üzerine inşaat, belediyemiz sorumlu teknik elemanlarınca yerinde kontrol edilir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nasıl Alınır ?
1. Yapı ruhsatını 02 Eylül 1999 tarihinden sonra almış olanlar; Yapı ruhsatında imzası bulunan Fenni mesullerce (İnşaat Müh., Mimar, Makine Müh., Elektrik Müh.ve Harita Müh.)tarafından teknik rapor ve Yapı denetim defteri aynı Fenni mesullerce yazılır (İmalat yapım ve kontrol sırasına göre, denetlemenin uygun olduğunu bildirir şekilde yazılarak), Yapı ruhsatı fotokopisi,İnşaat Kontrol Formu ve dilekçe ile Belediye Fen işleri Servisine müracaat edilir.

2. Dilekçe havale yapıldıktan sonra (Yazı işleri servisi) Halkla ilişkiler servisinde kayıt yapılır. Fen işleri servisine getirilir.

3. Belediye Fen İşleri Yetkilisince,Yapının ruhsat proje ve eklerine göre uygun şekilde tamamlandığını yerinde tespit edilir. Dilekçede beyan edilen inşaat bitim tarihi itibarı ile inşaatın bitmiş olduğunun belgesi S.G.K. yazısı yapı sahibine verilir.

4. S.G.K.’dan yapı sahibinin borcunun olmadığına dair yazı ile birlikte muhasebecisi tarafından düzenlenen; Emlak bildirimi belgesi (2 Suret), Tapu fotokopisi (2 suret), Yapı ruhsatı fotokopisi (2 Suret) ve Yapı Kullanma İzin belgesi talep dilekçesi ile beraber Belediye Fen işleri servisine müracaat edilir.

5. 2.Maddedeki işlem sırası yine takip edilir,

6. Belediyenin Fen İşleri Servisinde Sorumlu Memuru, İlgili Kurumlara yazıları yazılır. Yazıların cevapları alınıp,İlgili harçlar yatırılınca Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlenir.

7. Düzenlenen Yapı Kullanma İzin belgesi Fenni Mesuller, ilgili memur ve onay merciğince imza alındıktan sonra ruhsata onay alınır.(Ruhsat İşlemi sona ermiştir.)

8. Alt Yapı Hizmetlerinden faydalandırılır.(Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı ise yapı sahibine verilir.)


Kütüphane


Temizlik Hizmetleri

Temizlik hizmetleri birimimizin görevleri arasında yer alan hizmetler hususunda vatandaşımız konu ile ilgili olası muhtemel şikayet,ihbar,talep ve önerilerini belirten ana başlıklar dahilinde Belediyemize yapabilecektir. Buna göre;

Evsel Katı Atıkların Toplanması
Evsel katı atıkların toplanması,nakliyesi ve depolanması işi,kentte mahallelere göre ayrı ayrı oluşturulan haftalık katı atık toplama programı çerçevesinde yapılmaktadır.Bu program vatandaşımıza yazılı ve görsel basın,el ilanları,ses yayın aracı ile duyuru vb. şekillerde duyurulmuştur.

Bu hususta vatandaşımız şikayet,ihbar ve taleplerini Ortaca belediyesi zabıta Amirliği ve halkla ilişkiler servisimize sözlü ve/veya ister ise yazılı bir dilekçe ile yapabilir.Telefon ile yapılacak şikayet,ihbar ve talepler için Belediye 282 5049 ve zabıta 153 telefonu 24 saat hizmettedir.

Bahçe Atıklarının Toplanması
İlçemiz dahilinde çıkan bahçe atıkları beli aralıklarla çerçevesinde alınmaktadır. Vatandaşlarımızın bahçe ve curuf atıklarını çöp konteynırlarına atmamaları temizlik ekiplerimizce konulmuş olan kül bidonlarına dökmeleri kül bidonlarına uzak ve çok fazla olan küllerini Belediyemiz Zabıta Birimine bildirmeleri halinde gereği yapılacaktır.

Çöp Konteynerleri
Kent içerisinde vatandaşımızın kullanımına sunmuş olduğumuz konteyner, silindirik çöp kabı,çöp sepeti gibi malzemelerin onarımı ve bakımı belediyemiz tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. Bu konuda bir şikayet ve/veya talep için Belediyemiz 282 5049 zabıta 153 nolu telefon numaraları aranmalıdır. Çöp Konteyneri konulması, kaldırılması veya yerinin değiştirilmesi hususunda ise toplu şekilde talebin olduğunu gösteren bir dilekçe ile Ortaca Belediyesi’ne başvuru yapılmalıdır.

Tıbbi Atıkların Toplanması
Kent içerisinde yer alan sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların,halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, depolanması, bertaraf edilmesi hizmeti işi sadece Belediyemizi değil aynı zamanda tıbbi atık üreticileri olan Sağlık Kuruluşlarının da görevidir. (20 Mayıs 1993 tarih ve 21586 Sayılı Resmi Gazete ile Onaylı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği) Sağlık Kuruluşlarında üretilen tıbbi atıklar öncelikle kaynağında evsel atıklardan, tehlikeli, kimyasal atıklardan, radyoaktif atıklardan ayrı olarak sınıflandırılarak, sağlık kuruluşu sınırları içerisinde geçici depo alanında depolanarak,Belediyemiz araçları ile ortadan alınıp bertaraf edilir.

Bu hususta da vatandaşlarımız şikayet ihbar ve taleplerini belediyemiz 282 5049 , zabıta 153 nolu telefonuna sözlü ve/veya yazılı bir dilekçe yapılabilir. Sağlık kuruluşundan kaynaklanan bir durum var ise ilgili Sağlık Kuruluşu aranılmalıdır.


Cenaze Hizmetleri

Doğumdan ölüme kadar hizmet” ilkesiyle hareket eden ve mutlu günlerde olduğu gibi acı gününde de vatandaşın yanında olan Ortaca Belediyesi, cenaze hizmetlerinde;

Vatandaşlarımızın en acılı günlerinde belediyemiz bir telefon üzerine, mezarlık tahsisi, mezar kazma, cenaze yıkama aracı, nakli ve işlemlerine kadar, vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz.
Bunun için cenazesi olan vatandaşlarımızın, Ortaca Belediyesi Zabıta 153 ve 282 01 09 nolu telefonları aramaları yeterlidir.
Bu telefonlara yapılacak cenaze bildirimi üzerine, belediyenin aracı (vatandaşın isteğine göre morglu veya normal yıkama aracı) cenazenin bulunduğu eve gidiyor. Cenaze evine yeterli miktarda sandalye verilmekte, yıkamanın ardından belediyemiz araçlarıyla mezarlığa götürülmektedir. Cenaze sahiplerinin belediyeye gelmesi gerekmeden işlemleri yapılmaktadır.
Yukarı Git ▲


Tekne Park Yeri